Čo je kalibrácia?

Kalibrácia je súbor úkonov, ktorým sa porovnáva testované meradlo s kalibračným štandardom o známej presnosti. Presnosť kalibračného štandardu je zaistená nadväznosťou na národný etalón.

Čo je výsledkom kalibrácie?

Výsledkom kalibrácie je certifikát o kalibrácií s vyhodnotením odchýlky daného meradla v porovnaní s kalibračným štandardom.

Čo je neistota kalibrácie/merania?

Neistota je rozptyl hodnôt, ktoré možno priradiť k danej veličine. Predstavuje interval meranej veličiny, v ktorom sa nachádza skutočná hodnota s určitou pravdepodobnosťou.

Čo je nastavenie/justovanie prístroja?

Ak sa pri kalibrácii zistia významné odchýlky meranej veličiny od štandardu, a technologická konštrukcia meracieho zariadenia to dovoľuje, je možne vykonať justovanie meradla, pričom je prístroj nastavený tak, aby merané hodnoty čo najviac zodpovedali kalibračnému štandardu. Do certifikátu o kalibrácii sú potom zahrnuté hodnoty pred a po justovaní meradla.

Aká je platnosť kalibrácie?

Platnosť kalibrácie stanovuje užívateľ meradla s ohľadom na jeho vlastnosti, poznatkami o stabilite meradla, podmienkami a frekvenciou merania alebo odporučenia výrobcu.

Ako dlho trvá vykonanie kalibrácie?

Doba vykonania kalibrácie závisí od počtu meradiel a technologickej náročnosti kalibrácie. Väčšinou je meradlo pripravené k prevzatiu do 7 pracovných dní.

Viete nám dodať nové prístroje?

Ponúkame aj možnosť dodania nových meracích prístrojov. Bližšie informácie a ponuka meradiel je vyhotovená podľa potrieb zákazníka a charaktere konkrétnej aplikácie.

Môžete nám opraviť/nastaviť meradlo?

Ak je to technologicky možné, vykonávame justovanie meradiel. Oprava je možná po posúdení rozsahu poškodenia a závisí vždy na konkrétnom type meradla.

Čo je validácia skladových priestorov?

Validácia je proces overenia dodržania skladovacích podmienok. Výsledkom je vyhodnotenie teploty a vlhkosti vo všetkých častiach skladu, vytvorenie tzv. teplotnej mapy a vyhodnotenie kritických miest v sklade.

Čo je to meranie priebežnej pece?

Pri kalibrácií niektorých zariadení je nevyhnutné kontinuálne meranie. V praxi to znamená umiestnenie teplotného datalogeru na pohyblivú časť zariadenia a vyhodnocovanie teploty v priebehu celého operačného procesu.

Prečo akreditovaná kalibrácia?

Akreditovaná kalibrácia zaručuje nestranné a dôveryhodné vykonávanie skúšok plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005 a stáva sa tak nevyhnutnou súčasťou pri presnom a spoľahlivom meraní kalibrovaných veličín.

Ako si prevezmete meradlá na kalibráciu?

Meradlá po vykonaní kalibrácie si môžete vyzdvihnúť priamo v našom kalibračnom laboratóriu, alebo môžu byť kuriérskou službou odoslané na požadovanú adresu.

Aký je rozdiel medzi výsledkom kalibrácie a priamym meraním?

Výsledkom kalibrácie je certifikát o kalibrácii. Výsledkom priameho merania je protokol o meraní.

Máte ďalšie otázky ohľadne kalibrácii meracej techniky? Kontaktujte nás.